Proszę czekać, ładuję stronę...
litter hytasa del pumarejo x quijote de caracuel
puppies alano espanol with mother
 puppies alano espanol with mother
 puppies alano espanol with mother
 puppies alano espanol with mother
 puppies alano espanol with mother
 puppies alano espanol with mother
 puppies alano espanol with mother
 puppies alano espanol with mother
 puppies alano espanol with mother
puppy alano espanol - vengo dawg/ hunter - 4 weeks
puppy alano espanol - vengo dawg/ hunter - 4 weeks
puppy alano espanol - vengo dorado/ hierro - 4 weeks
puppy alano espanol - vengo dorado/ hierro - 4 weeks
puppy alano espanol - vengo dawg/ hunter- 4 weeks
puppy alano espanol - vengo dorado/ hierro- 6 weeks
puppy alano espanol - vengo deore/ boyka - 6 weeks
puppy alano espanol - vengo deore/ boyka - 6 weeeks
puppy alano espanol - vengo dawg/ hunter- 6 weeks
puppy alano espanol - vengo dorado/ hierro- 6 weeks
puppy alano espanol - vengo dorado/ hierro- 6 weeeks
puppy alano espanol - vengo dawg/ hunter- 6 weeks
puppy alano espanol - vengo deore/ boyka - 8 weeks
puppy alano espanol vengo dorado/ hierro - 8 weeks
 puppy alano espanol vengo deore/ boyka- 8 weeks
puppy alano espanol vengo dawg/hunter - 8 weeks
puppy alano espanol vengo dorado/hierro - 8 weeks
puppy alano espanol vengo dorado/hierro - 8 weeks
puppy alano espanol vengo deore/ boyka- 8 weeks
puppy alano espanol vengo dorado/ hierro - 8 weeeks
puppy alano espanol vengo dorado/ hierro - 8 weeks
puppy alano espanol vengo dorado/ hierro - 9 weeks
puppy alano espanol vengo dorado/ hierro - 9 weeks
puppies alano espanol vengo dorado i vengo dawg / hierro i hunter - 10 weeks
puppy alano espanol  vengo dawg / hunter - 10 weeks
puppies alano espanol during play - vengo dawg/ hunter
puppy alano espanol vengo dawg / hunter - 10 weeks
puppy alano espanol vengo dorado / hierro -10 weeks
puppy alano espanol vengo dawg/ hunter 11 weeks
puppy alano espanol vengo dawg/ hunter - 11 weeks
puppy alano espanol vengo dorado / hierro 11 weeks
puppy alano espanol - vengo dawg/ hunter - 2 months
puppy alano espanol - vengo dawg/ hunter - 2 months
alano espanol - vengo dorado/ hierro - 2 months
alano espanol - vengo dorado/ hierro ( 2 months) and skin of wild boar
vengo deore / boyka (2,5 months) with team mate  Maga - alano female from spanish rehala
vengo deore/boyka - 2,5 months old
vengo deore/boyka - 2,5 months old
vengo deore/boyka - 2,5 months
vengo deore/boyka - 2,5 months
vengo deore/boyka - 2,5 months
vengo hunter 3 months
alano espanol puppy - vengo dawg - hunter
puppy alano espanol - vengo dorado - hierro
hierro and his mother - hytasa
hierro and his mother hytasa
hierro
vengo dawg - hunter
vengo deore - boyka
vengo deore - boyka
hunter
vengo dawg - hunter
vengo hierro
vengo deore - boyka - 9 months
boyka - trial on young boar in encloure in lituania
vengo hierro 9 months
vengo deore /boyka/ 13 months
vengo hierro
vengo deore
vengo hierro
vengo hierro
vengo hierro
vengo hierro
vengo hierro
vengo hierro
vengo hierro
vengo hierro
vengo hierro
vengo hierro